Všeobecné obchodní podmínky společnosti BIOSTER, a.s.

1. Vymezení pojmů

 1. Dodavatel / Prodávající – obchodní společnost BIOSTER a.s., IČ 49970623, 
DIČ: CZ49970623, se sídlem Veverská Bítýška, Tejny 621, PSČ 66471, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1244, jako osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
 2. Kupující / Spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
 3. Kupující / nikoli Spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
 4. Zboží / Věc – jedná se o výrobky z oblasti zdravotnických prostředků, jež prodávající prodává v rámci své podnikatelské činnosti a jež uvádí na svých internetových stránkách.

2. Obecná ustanovení

 1. Umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží (návrh k uzavření kupní smlouvy), za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Toto přijetí prodávající potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na samotný vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
 2. Mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí smlouvy. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.traumacel.cz a www.bioster.cz. a vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách prodávajícího na adrese www.traumacel.cz nebo www.bioster.cz. Prodávající si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky kdykoli upravit.
 3. Provozovatelem internetového obchodu je prodávající.
 4. Veškeré smluvní vztahy podléhají právnímu řádu České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, (č. 513/1991 Sb.)

 5. Kupní smlouva se uzavírá na základě objednávky kupujícího, přičemž objednávka může být doručena prodávajícímu pouze prostřednictvím internetového obchodu, tedy prostřednictvím internetové aplikace umístěných na internetových stránkách prodávajícího na adrese www.traumacel.cz nebo www.bioster.cz. Kupující je povinen uvést v objednávce pravdivé osobní a kontaktní údaje, které jsou ve formuláři označené jako povinné.
 6. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky kupujícího, pokud jsou objednací údaje neúplné či vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu kupujícího objednat zboží.
 7. Prodávající je povinen vyřídit řádnou objednávku a předat objednané zboží k přepravě na uvedenou adresu, případně připravit k osobnímu odběru ,nejpozději do 5 pracovních dnů, není-li dohodnuto mezi prodávajícím a kupujícím jinak. V případě platby předem na účet bude zboží odesláno po připsání platby ve stanovené výši na účet prodávajícího.
 8. Prodávající dodává zboží v rámci České republiky a Slovenské republiky.

3. Dodání zboží a právo na odstoupení od smlouvy

 1. Kupující se zavazuje odebrat objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží a případné další poplatky spojené s dopravou (např. poštovné, dobírka), na něž byl před odesláním objednávky upozorněn a jež jsou součástí těchto obchodních podmínek.
 2. Kupující je povinen dodané zboží bez zbytečného odkladu řádně prohlédnout a o případných zjištěných vadách informovat prodávajícího. Kupujícímu spotřebiteli je obdobný postup doporučen.
 3. Kupující, který je spotřebitelem, je podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku oprávněn od kupní smlouvy odstoupit (uplatnit své právo na vrácení zboží) do 14 dnů od dodání zboží. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží. Kupující může od kupní smlouvy odstoupit tím, že projev vůle o odstoupení od smlouvy doručí prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci. Právo odstoupit od smlouvy však spotřebitel nemá v případě, je-li dodávané zboží upraveno podle jeho přání nebo pro jeho osobu, nebo podléhá-li rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.
 4. Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, je povinen zaslat odebrané nepoškozené zboží zpět prodávajícímu. Právo vrátit zboží se vztahuje výhradně na zboží zakoupené prostřednictvím internetového obchodu. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu spotřebiteli cenu vráceného zboží 
(tj. zaplacenou cenu poníženou o náklady na dodání zboží kupujícímu a o případné náklady vynaložené prodávajícím v souvislosti s vrácením zboží) nejpozději do 30 dnů ode dne účinnosti projevu vůle k odstoupení od smlouvy.
 5. Kupující je oprávněn určit způsob vrácení kupní ceny (bezhotovostním převodem na účet, zasláním složenky na adresu uvedenou v objednávce, vrácením kupní ceny v hotovosti na provozovně prodávajícího).

4. Reklamace vad zboží

 1. Na veškeré zboží je poskytována záruční lhůta, která je vyznačena na obalu, jako doba spotřeby zboží (expirace).
 2. Je-li kupujícím nikoli spotřebitel(Není-li kupující současně i spotřebitelem), nákup zboží kupujícím souvisí s jeho podnikatelskou činností, je kupující povinen oznámit prodávajícímu zjevné vady zboží bez zbytečného odkladu po dodání zboží (nejpozději však do 5 pracovních dnů po dodání zboží). Skryté vady je kupující povinen oznámit prodávajícímu do 5 pracovních dnů po dni, kdy bylo možné tuto vadu zjistit. Vady zboží je třeba uplatnit nejpozději do expirace zboží.Tato doba počíná plynout dnem dodání zboží.
 3. Reklamace musí obsahovat popis zjištěné vady a volbu nároku, který kupující vůči prodávajícímu uplatňuje – právo na výměnu, opravu zboží, právo na vrácení kupní ceny, poskytnutí slevy z kupní ceny atd. K reklamaci budou přiloženy kopie faktury a kopie dokladu o zaplacení reklamovaného zboží (či jiným způsobem bude doložena koupě zboží u prodávajícího).
 4. Kupující bere na vědomí, že prodávající neodpovídá za vady zboží vzniklé v důsledku jejich dlouhodobého užívání (opotřebení), v důsledku jejich užívání v rozporu s pokyny uvedenými 
v návodu k použití nebo jejich mechanickým poškozením.
 5. Prodávající je povinen posoudit reklamaci kupujícího spotřebitele do tří pracovních dnů. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. 
 f) Jestliže kupující jednal při uzavření smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti, řídí se otázky neupravené v těchto obchodních podmínkách obchodním zákoníkem.

5. Ceny a slevy

 1. Cenou zboží se rozumí cena platná ke dni uzavření objednávky. Cena je stanovena včetně DPH, v ceně je zahrnuto i případné balné.
 2. Ceny v internetovém obchodě se mohou lišit od aktuálně platných cen stanovených prodávajícím. Prodávající si vyhrazuje právo stanovit výši kupních cen dle svého uvážení a právo takto stanovené ceny později měnit. V případě, že se aktuálně platné ceny liší od cen v internetovém obchodě, budou kupujícímu potvrzeny prodávajícím v rámci potvrzení objednávky.

6. Náklady na dopravu

 1. Náklady na dopravu jsou stanoveny individuálně, dle výběru způsobu dopravy podle přání kupujícího.

7. Dodací podmínky

 1. Jednotlivé dílčí dodávky budou kupujícímu dodávány na základě závazné objednávky.
 2. Dodací lhůty jsou 5 pracovních dnů od doručení objednávky, pokud nebylo písemně sjednáno mezi kupujícím a prodávajícím jinak.
 3. Místem plnění je adresa kupujícího uvedená v objednávce, nebylo-li dohodnuto jinak.
 4. Při větších objednávkách je prodávající oprávněn uskutečňovat dílčí dodávky. Každá dílčí dodávka se považuje za vyřízení jedné zvláštní objednávky ve smyslu těchto obchodních podmínek.
 5. Za doklady nutné k převzetí a užívání zboží se považuje faktura a dodací list, přepravní list v případě doručení zboží sjednaným přepravcem.
 6. Zboží bude baleno, loženo a řádně zajištěno pro účel přepravy podle obvyklých zvyklostí.
 7. Dodáním zboží se rozumí jeho převzetí kupujícím. Převzetí zboží potvrzuje kupující prodávajícímu na dodacím, nebo přepravním listě, podpisem oprávněnou osobou.

8. Platební podmínky

 1. Prodávající vystaví kupujícímu na zboží doklad o zaplacení, dle zvoleného typu úhrady kupujícím (faktura, na dobírku, platba předem, platba v hotovosti).
 2. Kupující se zavazuje zaplatit cenu zboží dle vystaveného dokladu nejpozději v den splatnosti, v případě platby převodem bude v den splatnosti částka připsána na účet prodávajícího.
 3. V případě prodlení z platby je kupující povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý (byť i započatý) den prodlení, a to až do zaplacení celé dlužné částky.
 4. Náklady spojené s upomínáním platby daňového dokladu jdou k tíži kupujícího. Prodávající má nárok na náhradu dalších škod vzniklých v souvislosti s prodlením plnění peněžitého závazku. Do výše náhrady těchto škod se nezapočítává úrok z prodlení za pozdní úhradu daňových dokladů (faktur, dodacích listů, příjmového pokladního dokladu).

9. Výhrada vlastnictví

 1. Dodané zboží zůstává vlastnictvím prodávajícího až do úplného zaplacení veškerých pohledávek plynoucích z obchodního spojení s kupujícím.

10. Poruchy v dodávkách

 1. Nepředvídané události, jako vyšší moc, válka, nepokoje, stávky, úřední opatření, nedostatky energie nebo surovin, poruchy provozu atd., zprošťují prodávajícího po dobu trvání jakékoliv dodací povinnosti. Nárok na náhradu škody ze strany kupujícího v těchto případech neexistuje.
 2. Jestliže kupující veškeré zboží neodebere ke sjednanému termínu nebo nesplní své platební povinnosti plynoucí i z dřívějších pohledávek, je prodávající oprávněn odstoupit od dalších sjednaných smluv (individuálních objednávek), aniž by byl prodávající povinen kupujícího vyzývat ke splnění povinnosti odebrat objednané zboží nebo splnit své platební povinnosti. To platí i tehdy, byla-li objednávka ze strany prodávajícího potvrzena.

11. Ochrana osobních údajů

 1. Zasláním své objednávky vyjadřuje kupující svůj souhlas s tím, aby jím uvedené osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) byly zpracovávány a vedeny v databázi prodávajícího.
 2. Tento souhlas je oprávněn kupující kdykoliv písemně odvolat, po jeho odvolání přestane prodávající nadále zpracovávat osobní údaje kupujícího. Dále má kupující právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu.
 3. Při zpracovávání osobních údajů plní prodávající povinnosti vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje jsou zpracovávány výhradně pro potřeby prodávajícího, jsou řádně zabezpečeny proti zneužití a nejsou předávány třetím osobám s výjimkou, kdy je to nezbytné pro řádné splnění předmětu objednávky.

Bioster, a. s.
V případě nejasností kontaktujte naše obchodní oddělení
E-mail: obchod@bioster.cz
TEL: +420 549 429 103
FAX: +420 549 429 132