Prohlášení o splnění požadavků GDPR

25. 5. 2018

Společnost BIOSTER, a.s. IČ:, 49970623

se sídlem Tejny 621, Veverská Bítýška 664 71

zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1244

tímto deklaruje, že splňuje požadavky platných právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů a implementuje požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“ nebo „GDPR“) tak, že plní povinnosti správce a zpracovatele osobních údajů, a to zejména následující:

  1. jsou nastaveny veškeré procesy nezbytné k vedení záznamů požadovaných GDPR, zejména v čl. 30 GDPR,
  2. jsou provedena veškerá vhodná technická a organizační opatření k zajištění odpovídající úrovně zajištění ve smyslu čl. 32 GDPR
  3. jsou nastaveny procesy pro řádné dokumentování veškerých bezpečnostních incidentů a pro ohlašování porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu a pro oznamování subjektu údajů ve smyslu čl. 33 a 34 GDPR,
  4. jsou nastaveny takové procesy, že pokud by, zejména při využití nových technologií, s přihlédnutím k povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování osobních údajů, hrozilo vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, je předem prováděno posouzení vlivu zamýšlených operací zpracování na ochranu osobních údajů, a to ve smyslu čl. 35 GDPR,
  5. jsou v souladu čl. 36 GDPR prováděny předchozí konzultace s dozorovým orgánem.

V případě, že jsou zpracovávány některé osobní údaje fyzických osob – subjektů údajů jsou tyto zpracovávány pouze pro obchodní účely (na základě smluv a dohod se zákazníky), pro které byly těmito osobami poskytnuty. Jsou zpracovávány tak, aby bylo zachováno právo subjektů údajů k přístupu k těmto údajům, či požadovat opravu nebo omezení zpracování těchto údajů, pokud takový subjekt zjistí, že tyto jsou nesprávné, nepřesné, nebo se změnily.